Danubia / plný úväzok od 5,72 €/hodina

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu budú spoločnosti McDonalds Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, Einsteinova 33, 851 01 Bratislava a ďalšie firmy vymenované nižšie, ako spoloční správcovia, spracujte Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016 / 679. Spracovanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľov vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobraziť viac

Zoznam spoločných správcov:
McDonalds Slovakia spol. s r.o., IČO: 31 392 229, Einsteinova 33, 851 01 Bratislava
FIRSTIN, s.r.o., 36 539 155, Krajná 115, Nové Zámky
RESTON s.r.o., 35 795 425, Obchodná 58, Bratislava
TAMÁS, s.r.o., 36 208 361, ul. Protifašistických bojovníkov 6, Košice
Pitstop! s. r. o., 53 219 724, Tolstého 5 811 06 Bratislava
M Passion s.r.o., 53 061 179, Cesta mládeže 18, Malacky
luuf s. r. o., 53 146 476, Hriadky 643/22 034 01 Ružomberok
Tegel s. r. o., 53 199 588, Roľnícka 585/48 949 05 Nitra

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobné údaje
Kontaktné údaje
Komentáre a prílohy